Regulations on chair

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Ректор ___________Б.В. Єгоров

 

“_23__” _____02_________ 2016 р.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО КАФЕДРУ ТЕХНОЛОГІЇ МОЛОКА, ЖИРІВ І ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Кафедра «Технології молока, жирів і парфумерно-косметичних засобів» є базовим структурним підрозділом ОНАХТ та входить до структури факультету «Технології харчових продуктів, парфумерно-косметичних засобів, експертизи та товарознавства», (ТХППКЗЕтаТ) що проводить освітню, методичну та наукову діяльність за спеціальністю, до складу якої входить 16 науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, 10 з них мають науковий ступінь.

1.2. Кафедра була заснована у 1953 році як кафедра технології молока та сушіння харчових продуктів у зв’язку з реорганізацією кафедри технології м’яса і молока і кафедри сушіння харчових продуктів. 2 вересня 2013 р. кафедра була перейменована і носить сьогодні назву кафедра технології молока, жирів і парфумерно-косметичних засобів.

1.3. Головною задачею кафедри є підготовка висококваліфікованих кадрів, що володіють глибокими теоретичними і прикладними знаннями, високим рівнем професіоналізму та компетентності за обраною спеціальністю або напрямом відповідно до державних освітніх стандартів

1.4. Кафедра має статус випускаючої і відповідає за підготовку студентів за освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційному рівні) “Бакалавр”, “Спеціаліст”, “Магістр”.

1.5. Кафедра розробляє навчальну та робочу програми навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрі відповідно до вимог державного освітнього стандарту, створює навчально-методичний комплекс документів та веде викладання спеціальних і профільних дисциплін і є відповідальною за випуск студентів з даного напряму підготовки (спеціальності): ОКР “Бакалавр” напряму підготовки 6.051701 “Food Technology and Engineering” професійного спрямуванняТехнології зберігання і переробки зерна”, ОКР “Спеціаліст” спеціальності 7.05170102 “Технологія жирів і жирозамінників”, ОКР “Магістр” спеціальності 8.05170102 “Технологія жирів і жирозамінників”, ОКР “Спеціаліст” спеціальності 7.05170108 “Технології зберігання, консервування та переробки молока”, ОКР “Магістр” спеціальності 8.05170108 “Технології зберігання, консервування та переробки молока”, “Бакалавр” та “Магістр” спеціальність 181 “Харчові технології” (перелік 2015р.).

1.6. Кафедра у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами УкраїниПро освіту”, “Про вищу освіту”, “Про засади державної мовної політики”, “Про охорону праці”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, навчальними планами і програмами, індивідуальним планом роботи, розкладом занять і графіком навчального процесу, Правилами внутрішнього розпорядку в академії, Статутом Одеської національної академії харчових технологій та цим Положенням.

 

  1. ОСНОВНІ ЗАДАЧІ

 

Основними задачами кафедри є:

2.1. Реалізація освітнього процесу для очної та заочної форм навчання по закріплених за кафедрою дисциплінам відповідно до затверджених навчальних планів і програмам дисциплін.

2.2. Створення умов для задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному і етичному розвитку в процесі освітньо-наукової діяльності.

2.3. Організація та проведення фундаментальних, пошукових і прикладних наукових досліджень та інших науково-технічних, дослідно-конструкторських робіт за профілем кафедри та робіт з проблем вищої професійної освіти.

2.4. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації за основними програмами професійного навчання та додатковими освітніми програмами.

 

  1. ФУНКЦІЇ

 

Кафедра здійснює наступні функції, згруповані за видами діяльності:

3.1. Проводить всі види навчальних занять за всіма формами навчання по закріплених за кафедрою дисциплінах згідно з навчальним планом, програмами навчальних дисциплін, розкладом навчальних занять та вимогами локальних нормативно-правових актів.

3.2. Розробляє навчальні плани за напрямами підготовки (спеціальностями), календарні навчальні графіки, робочі програми з дисциплін, програми ознайомчої, технологічної, виробничої та переддипломної практик.

3.3. Розробляє навчально-методичні комплекси дисциплін, закріплених за кафедрою, проводить їх узгодження та подає на затвердження в установленому порядку.

3.4. Бере участь у заходах, що проводяться академією, з модернізації освітнього процесу та підвищення якості навчання.

3.5. Організовує та здійснює контроль за самостійною роботою студентів, включаючи виконання ними індивідуальних завдань, курсових та дипломних проектів.

3.6. Забезпечує підвищення якості викладання шляхом удосконалення наявних методик навчання, вивчає та впроваджує нові методики і технології навчання.

3.7. Здійснює в установленому порядку поточний контроль успішності і проміжної атестації студентів.

3.8. Здійснює підготовку та підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів.

3.9. Встановлює творчі зв’язки з кафедрами інших вищих навчальних закладів та з виробництвом, вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи кращих викладачів і промисловців.

3.10. Бере участь у науково-дослідній діяльності академії, проводить наукові дослідження з науково-технічних напрямків, з проблем вищої професійної освіти в тісному зв’язку із завданнями підвищення якості підготовки студентів.

3.11. Проводить науково-методичні семінари з обговоренням питань, спрямованих на підвищення рівня педагогічної майстерності професорсько-викладацького складу, заслуховує звіти викладачів про підвищення кваліфікації, доповіді аспірантів і докторантів за матеріалами дисертації та інших.

3.12. Проводить експертну оцінку закінчених науково-дослідних робіт, дає висновки та рекомендації про опублікування результатів наукових розробок, їх впровадження та використання в освітньому процесі.

3.14. Надає рецензії про ступінь відповідності дисертаційних робіт вимогам законодавства України, що пред’являються до дисертацій, складає висновок і готує витяг з протоколу засідання кафедри для надання в дисертаційну раду.

3.15. Здійснює в установленому порядку співробітництво з кафедрами інших вищих навчальних закладів та підприємств, у тому числі закордонними, а також з науково-дослідними організаціями за профілем кафедри.

3.16. Організовує науково-дослідну роботу студентів.

3.17. Бере участь у формуванні та розвитку культурних і моральних якостей студентів та аспірантів.

3.18. Організовує та проводить позаучбову виховну роботу зі студентами та аспірантами.

3.19. Бере участь у профорієнтаційній роботі в школах, ліцеях, коледжах, на підприємствах галузі.

3.20. Розвиває співробітництво з підприємствами, установами, організаціями у підготовці фахівців за профілем кафедри.

3.21. Сприяє працевлаштуванню випускників за профілем кафедри та аналізує їх використання в якості фахівців.

3.22. Організовує діяльність відповідно до навчальних планів, графіка навчального процесу і річного плану роботи.

3.23. Забезпечує діловодство та веде документацію з функціонування кафедри.

3.24. Проводить заходи щодо забезпечення безпеки життя і здоров’я студентів і працівників при проведенні навчальних занять у закріплених за кафедрою приміщеннях.

3.25. Запрошує до педагогічної діяльності провідних вчених і фахівців наукових організацій і підприємств.

3.26. Комплектує і оснащує закріплені за кафедрою приміщення відповідним матеріально-технічним обладнанням, необхідним для організації навчально-дослідного процесу .

3.27. Оформляє інформаційні стенди та стенди методичного супроводу освітнього процесу в лабораторіях і комп’ютерних класах

 

  1. СТРУКТУРА КАФЕДРИ

 

4.1. Структура кафедри формується відповідно з характером діяльності кафедри і включає в себе навчальні та наукові лабораторії, комп’ютерний клас, методичний кабінет, а також кабінети для викладачів. Кафедра може мати навчально-наукові центри, лабораторії, розташовані на підприємствах, в організаціях і установах.

4.2. Штат кафедри формується залежно від профілю кафедри і встановлюється на кожен навчальний рік відповідно до затверджених ректором нормам навчального навантаження. Штат узгоджується в установленому порядку, затверджується ректором і доводиться до відома працівників кафедри.

 

  1. СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ

 

5.1. До працівників кафедри відноситься науково-педагогічний, інженерно-технічний персонал.

5.2. Трудові відносини з працівниками кафедри базуються на договірній основі.

5.3. До науково-педагогічних працівників кафедри відносяться професори, доценти, старші викладачі, асистенти.

До науково-педагогічної діяльності на кафедрі допускаються особи, які мають науковий ступінь або вчене звання, а також особи які мають ступінь магістра. Освітній ценз зазначених осіб підтверджується документами державного зразка про відповідний рівень освіти і або кваліфікації.

5.5. Для науково-педагогічних працівників встановлюються скорочена тривалість робочого часу – не більше 36 годин на тиждень і подовжена щорічна оплачувана відпустка тривалістю 56 календарних днів.

5.6. Права та обов’язки науково-педагогічного, інженерно-технічного персоналу кафедри визначаються трудовим законодавством, законодавством про освіту, строковими трудовими договорами, посадовими інструкціями, Положенням про кафедру та іншими локальними нормативно-правовими актами.

 

 

  1. КЕРІВНИЦТВО

 

6.1. Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, який не може перебувати на посаді більш як два строки.

Завідувач кафедри має науковий ступінь відповідно до профілю кафедри. Завідувач кафедри обирається за конкурсом таємним голосуванням Вченою радою ОНАХТ строком на п’ять років з урахуванням пропозицій трудового колективу факультету та кафедри. Ректор укладає з керівником кафедри контракт.

6.2. Засідання кафедри проводяться під керівництвом завідувача кафедри, в засіданні беруть участь з правом вирішального голосу науково-педагогічні працівники, включаючи сумісників. На засіданні кафедри розглядаються основні питання діяльності та розвитку кафедри. Інженерно-технічний персонал кафедри приймає участь у засіданні кафедри з правом голосу при розгляді окремих питань, що стосуються їх діяльності.

Засідання кафедри проводиться один раз на місяць згідно з річним планом роботи. Позачергові засідання можуть проводитися в міру необхідності.

Засідання кафедри є правоможним, якщо на ньому присутні більше половини працівників кафедри з правом вирішального голосу.

На кожному засіданні кафедри ведеться протокол, який підписується завідувачем кафедри і секретарем засідання кафедри. Протоколи зберігаються на кафедрі.

6.3. Контроль за діяльністю кафедри здійснює ректор, проректори, декан факультету або директор інституту, навчально-методичний відділ, Вчена рада академії та факультету.

6.4. Завідувач кафедри щорічно звітує про діяльність кафедри перед ректором, проректором, деканом факультету або директором інституту.

 

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

Несе відповідальність за не виконання або неналежне виконання основних задач і функцій, перед цим Положенням.

 

  1. МАЙНО І ЗАСОБИ

 

8.1. Фінансове забезпечення кафедри здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та інших не заборонених законодавством України джерел.

8.2. Кафедра розміщується на закріплених наказом ректора площах (кабінети, лабораторії, аудиторії та інше). Перерозподіл площ можливий при ліквідації або реорганізації кафедри, при виявленні приміщень, які використовуються неефективно або при зміні умов функціонування кафедри. Перерозподіл площ оформляється наказом ректора.

8.3. Усе навчальне і наукове обладнання, прилади, матеріали, допоміжні засоби, придбані або отримані кафедрою з будь-яких джерел, знаходяться на зберіганні у матеріально відповідальної особи – працівника кафедри, призначеного наказом ректора. Працівники кафедри зобов’язані використовувати майно кафедри економно і відповідно до його цільового призначення.

 

  1. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

 

9.1. З метою організації якісного забезпечення освітнього процесу всіма необхідними матеріалами, документами, технічними засобами навчання кафедра взаємодіє з навчальними та іншими структурними підрозділами академії.

9.2. Встановлює зв’язки з підприємствами галузі, установами та організаціями з метою узагальнення та поширення науково-дослідного і педагогічного досвіду.

9.3. Здійснює зв’язок з випускниками академії.

9.4. Встановлює і підтримує міжнародну співпрацю за профілем кафедри із зарубіжними вищими навчальними закладами, науково-дослідними організаціями, підприємствами та установами.

 

  1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

 

10.1. Припинення діяльності кафедри здійснюється шляхом її ліквідації або реорганізації.

10.2. Кафедра реорганізується або ліквідується наказом ректора на підставі відповідного рішення Вченої ради академії.

10.3. При реорганізації кафедри всі документи, що утворилися в процесі її діяльності, передаються на зберігання новому підрозділу, а при ліквідаціїв архів академії.

10.4. При ліквідації кафедри все майно, закріплене за кафедрою, підлягає перерозподілу між іншими структурними підрозділами академії.

 

 

 

 

Зав. кафедри технології молока,

жирів і парфумерно-косметичних

засобів, д.т.н., проф. Н.А. Ткаченко

 

 

ПОГОДЖЕНО :

Начальник юридичного відділу В. Л. Михайлова