Інформація для бажаючих втупити на навчання за ступенем магістра

Posted by: | Posted on: June 23, 2017

1635vstup

Department of Dairy Technology, олійно-жирових продуктів і косметики запрошує на навчання в магістратуру за наступними магістерськими програмами:

  • «Технології зберігання, консервування та переробки молока»
  • «Технологія жирів і жирозамінників»,
  • «Технологія парфумерно-косметичних засобів»

Department of Dairy Technology, олійно-жирових продуктів і косметики бажає Всім зробити правильний вибір та успіхів під час вступних випробувань до магістратури!

Необхідні документи, що подають до Приймальної комісії:

  • заяву на ім’я ректора академії із зазначенням факультету, ступеня, ОКР, спеціальності (спеціалізації за спеціальністю, якщо така передбачена), форми навчання (денна/заочна) та джерела фінансування (бюджет/контракт);
  • документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього (оригінали або завірені копії);
  • медичну довідку за формою 086-о (оригінал);
  • 4 фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • оригінали або завірені (нотаріально чи Приймальною комісією) копії дипломів переможця (призера) всеукраїнських і міжнародних студентських олімпіад (за наявності);
  • оригінали або завірені (нотаріально чи Приймальною комісією) копії наукових публікацій (за наявності);
  • інші документи, які підтверджують навчальні та наукові досягнення претендента (за наявності).

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються результати фахового випробування, вступного екзамену з іноземної мови та додаткових показників конкурсного відбору.

Для вступу на ступінь магістра необхідною є рекомендація завідуючого випускаючої кафедри, затверджена на засіданні кафедри, або декана факультету, затверджена на засіданні ради факультету.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

Конкурсний бал (КБ) вступника, який претендує на зарахування за ступенем магістра, формується за формулою:

КБ = СБ + ДБ + ВІМ + ВВ,

де СБ –середній бал додатка до диплому за ОКР бакалавра за 5-ти бальною шкалою;

ДБ–додаткові бали за навчальні, наукові та громадські досягнення;

ВІМ –оцінка вступного іспиту з іноземної мови за 5-ти бальною шкалою (мінімальний бал –«три», максимальний бал –«п’ять»);

ВВ–результат вступного випробування з фаху за 5-ти бальною шкалою (мінімальний бал –«три», максимальний бал –«п’ять»).

Порядок нарахування додаткових балів за навчальні, наукові досягнення та участь у громадському житті:

1.Proceedings:
·у фахових журналах та міжнародних виданнях. 0,3 бала
·у фахових вісниках і збірниках вищих навчальних закладів та академічних установ 0,2 бала
·у нефахових збірниках та журналах 0,15 бал
·у студентських збірниках 0,1 бала
2. Отримання позитивного рішення або охоронного документа 0,2 бала
3.Тези доповідей на наукових конференціях:
·міжнародних 0,2 бала
·загальнодержавних 0,15 бала
·академічних та інших вищих навчальних закладів 0,1 бал
·студентських 0,05 бала
4.Призові місця в другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт:
І місце 0,4 бала
ІІ місце 0,3 бала
ІІІ місце 0,2 бал
5.Призові місця в другому турі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін або спеціальностей:
І місце 0,4 бала
ІІ місце 0,3 бала
ІІІ місце 0,2 бал
6. Участь в конкурсах/семінарах:
·міжнародних 0,1 бал
·загальнодержавних 0,05 бала
·регіональних 0,025бала
7.Участь у громадських, спортивних та інших заходах суспільного життя, що відмічено:
·дипломами переможців, грамотами керівників ВНЗ та інших установ 0,2 бал
·дипломами учасників 0,1 бала
·інше 0,05бала

Примітка. Якщо стаття або тези надруковані у співавторстві то кількість балів ділиться на кількість співавторів.

Рішення про зарахування додаткових балів (ДБ) приймає фахова атестаційна комісія після прийняття вступного випробування з фаху.

Програма для проведення вступних іспитів молоко!

Програма для проведення вступних іспитів fats!

 

 

Comments are Closed