Навчальні дисципліни та програми

 

Основним пріоритетом діяльності колективу кафедри технології 
молочних, олійно-жирових продуктів і косметики є поглиблення 
фундаментальної та спеціальної підготовки студентів, орієнтація їх на
світовий рівень розвитку галузі.
Викладачі кафедри активно працюють над вдосконаленням і розширен-
ням навчально-методичної бази спеціальних дисциплін, 
введених до нових навчальних планів.

Назва навчальних дисциплін і видів навчальної роботи за ОКР “Бакалавр” зі спеціальності 181 “Харчові технології”

 • Науково-практичні основи технології молока (диф.залік): лекції – 26 год; лабораторні заняття – 30 год. Метою вивчення дисципліни є вдосконалення і поглиблення знань, вмінь та навичок з аналізу, характеристики та технології виробництва молока та продукції на його основі, дослідження шляхів удосконалення с питань переробки сировини у готову продукцію. В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати особливості технології сучасного асортименту питних видів молока, якість вихідної сировини (натурального коров’ячого молока); основні технологічні процеси та операції при виробнитцві молочних продуктів. Обґрунтування технологічних параметрів, що впливають на виробництво питних видів молока, кисломолочних напоїв, кисломолочного сиру, сиркових виробів, сирів, сметани, плавлених сирів, морозива, молочних консервів та ін. Знати види та способи санітарної обробки технологічного обладнання на підприємстві. Вміти: використовувати отримані знання при обґрунтуванні технологічних параметрів стосовно виробництва сучасного асортименту продукції з незбираного молока, досліджувати вплив способів виробництва молочних продуктів, досліджувати зміну властивостей, що відбуваються в молочних продуктах під час виробництва та зберігання.
 • Технологія молочних і молоковмісних продуктів (екзамен): лекції (3 і 4 курси)- 60 і 50 год; лабораторні заняття – 42 і 60 год відповідно. Метою освоєння дисципліни «Технологія молока і молоковмісних продуктів» є досягнення наступних результатів освіти: сучасних принципів переробки молока і технології отримання якісних і безпечних молочних продуктів, нових наукових рішень, що визначають прогрес їх виробництва на сучасному етапі; принципів безвідходної та ресурсозберігаючої технології переробки молока; технічного регламенту виробництва різних молочних продуктів; сучасного технологічного обладнання; технічних засобів для вимірювання основних параметрів теплових, механічних і біотехнологічних процесів виробництва продукції; методів оцінки якості продукції, вимог нормативної документації на продукцію, що випускається. В результаті студент володіє наступними навичками: визначає якість сировини і готової продукції; складає технологічні і апаратурно-технологічні схеми виробництва різних молочних продуктів з урахуванням організації техніко-хімічного і мікробіологічного контролю на всіх етапах технологічного процесу.
 • Теоретичні основи харчових технологій (екзамен): лекції – 20 год; лабораторні заняття – 20 год.
  Курс “Теоретичні основи харчових технологій” базується на матеріалах фундаментальних та загальноінженерних дисциплін і є опорним для вивчення курсів «Харчові технології», «Методи контролю харчових виробництв, обладнання» тощо. Особливе значення для вивчення даної дисципліни мають курси процесів та апаратів харчових виробництв, фізичної й колоїдної хімії, обладнання, біохімії, мікробіології тощо. Програма курсу призначена для визначення єдності закономірностей побудови технологічних процесів різних харчових виробництв, а також встановлення взаємозв`язку технологічних процесів з фундаментальними науками.

  Мета вивчення дисципліни „Теоретичні основи харчових технологій” полягає у формуванні знань та навичок аналізу технологічних процесів, ознайомленні студентів із закономірностями й процесами, які є загальними для різних галузей виробництва харчових продуктів.

  Основними завданнями дисципліни є: засвоєння основних понять, визначень та теоретичних основ технологій виробництва продуктів харчування; оволодіння методами визначення ефективності технологічних процесів в галузі переробки рослинної та тваринної сировини; пояснення процесів, які відбуваються під час переробки сировини і у готовії продукції при зберіганні.

 • ТХВ (Технологія молока і молочних продуктів) (екзамен): лекції – 18 год; лабораторні заняття – 12 год. Технологія молочних продуктів — складний комплекс взаємопов’язаних хімічних, фізико-хімічних, мікробіологічних, біохімічних, біотехнологічних, теплофізичних та інших трудомістких і специфічних технологічних процесів. Дисципліна знайомить студентів з технологічними основами та аспектами виробництва питного молока та кисломолочних продуктів, вершків, сметани, кисломолочного сиру, масла, молочних консервів, морозива.
 • Хімія і фізика молока і молочних продуктів (екзамен): лекції – 30 год; лабораторні заняття – 32 год. Мета дисципліни – формування знань з хімічним складом, харчової та біологічної цінності молока, молочних продуктів, зміни складу та властивостей молока під впливом різних факторів, біохімічним і фізико-хімічним процесам, що протікають при обробці молочної сировини, вироблення різних молочних продуктів і зміни молочних продуктів при зберіганні та виникненні різних вад. Завдання дисципліни – вивчити хімічний склад молока; харчову і біологічну цінність молока і молочних продуктів; біохімічні процеси, що протікають при виробництві та зберіганні молочних продуктів. Вивчення курсу базується на знаннях студентів з неорганічної, аналітичної, органічної та фізколлоідной хімії, фізики, мікробіології, фізіології сільськогосподарських тварин.
 • Комплексна переробка ВМР (екзамен): лекції – 28 год; лабораторні заняття – 36 год. Дисципліна вивчає комплексне використання вторинних матеріальних ресурсів молока: сироватки, отриманої при виробництві кисломолочного сиру та твердих сирів; знежиреного молока та маслянки, отриманих при виробництві вершкового масла. Студенти вивчають хімічний склад вторинних матеріальних ресурсів, характеристика та способи отримання побічних молочних продуктів, способи переробки вторинних матеріальних ресурсів з використанням принципів безвідходної технології.
 • Контроль якості та безпеки продукції галузі (екзамен): лекції – 14 год; лабораторні заняття – 30 год. В результаті навчання: формування знань про хімічні та інструментальні методи хіміко-технологічного контролю технологічних процесів харчових виробництв та вміння їх застосовувати на практиці. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: загальна хімія, неорганічна хімія, органічна хімія, аналітична хімія, біохімія, харчові технології. Зміст навчального модуля: об’єкти і методи контролю, поняття про якість продукції, органолептичний аналіз якості продуктів, механічний аналіз, методи визначення вологості, вмісту сухих і екстрактивних речовин, зольності, крохмалистості, вмісту вуглеводів і жирів, спирту і вуглекислоти у напоях, кислотності та окисно-відновного потенціалу тощо.
 • Науково-дослідна робота студента (диф. залік): лабораторні заняття – 36 год. Науково-дослідна робота студентів є ефективним методом підготовки якісно нових фахівців у вищій школі. Вона розвиває творче мислення, індивідуальні здібності, дослідні навички студентів, дозволяє здійснювати підготовку ініціативних фахівців, розвиває наукову інтуїцію, творчий підхід до сприйняття знань і практичне застосування їх для вирішення завдань і наукових проблем.
 • Аналіз технологічних процесів у галузі (залік): практичні заняття – 26 год. Метою технологічних розрахунків у молочній галузі є проведення матеріального балансу виробництва, тобто балансу між масою надходить на переробку сировини і масою випускається з урахуванням виробничих втрат. Задача технологічних розрахунків – визначення маси вихідного і вторинної сировини, напівфабрикатів і готових продуктів. При цьому користуються технологічними інструкціями, чинними нормативно-технічними документами, що регламентують конкретне виробництво. Студенти знайомляться з методиками технологічних розрахунків у виробництві цільномолочної продукції, в т.ч. питного молока, вершків, кисломолочних напоїв, сметани і сиру, а також, морозива, згущених та сухих молочних консервів, натуральних і плавлених сирів, вершкового масла.
 • Проектування підприємств галузі (залік): лекції – 22 год; практичні заняття – 42 год. Дисципліна розглядає норми технологічного проектування, правила розміщення обладнання, а також – принципи вирішення генерального плану підприємства.
 • Мікробіологія галузі (екзамен): лекції – 14 год; лабораторні заняття – 16 год. Для виробництва якісних харчових продуктів вивчення життєдіяльності мікроорганізмів, знання методів мікробіологічного та санітарно-бактеріологічного контролю на харчових підприємствах має вирішальне значення. Мікробіологія – одна з дисциплін фахової підготовки, оскільки якість молока та молочних продуктів суттєво залежить від наявності в сировині мікроорганізмів та їх розвитку в процесі виробництва. Мікробіологія галузі тісно пов’язана з біохімією молока, технологією молока та молоковмісних продуктів, науково-практичними основами виробництва молока та ін.
 • Основи автоматизованого проектування (залік): лекції – 10 год; практичні заняття – 20 год. Метою та основними завданнями курсу є: підготовка студентів до професійної діяльності в області проектування в умовах високих інформаційних технологій; вивчення основ автоматизованого проектування будівель та споруд; ознайомлення з основами побудови та функціонування систем автоматизованого проектування. Курс “Основи автоматизованого проектування” тематично пов’язаний з такими дисциплінами: інформатика, вища математика, нарисна геометрія, технічне креслення.
 • Стандартизація, метрологія та сертифікація (залік): лекції – 10 год; практичні заняття – 22 год. Мета дисципліни: сформувати знання студентів з метрології, стандартизації, сертифікації, ознайомити їх з нормативно-правовими і методологічними засадами метрології, органами стандартизації та організацією робіт по стандартизації, сертифікації та акредитації, системою сертифікації та стандартів, атестацією виробництва і порядком акредитації об’єктів, міжнародною діяльністю в цих галузях. Підготувати студентів до подальшого вивчення дисциплін, пов’язаних з використанням отриманих знань і до виробничої діяльності в народному господарстві.