HISTORY OF THE CHAIR

Історія кафедри технології молока, Oil and fat products and the beauty industry begins with 1954 року, коли у Одеському технологічному інституті харчової та холодильної промисловості була організована кафедра сушіння, яку до 1967 року очолював д.т.н., професор Георгій Кузьмич Філоненко.


д.т.н., проф. Г.К. FilonenkoФілоненко Г.К. народився у 1892 р. У 1922 році закінчив механічний факультет Московського вищого технічного училища та отримав звання інженера. З 1927 р. почав працювати в Іванівському енергетичному інституті.

У 1939 р. захистив дисертацію та був затверджений у науковому ступені доктора технічних наук, а у 1940 році у званні професора.

Був ініціатором організації енергетичного факультету в інституті.

З 1930 по 1951 роки керував кафедрою виробничої теплотехніки, а з 1951 року очолював кафедру газопічної теплотехніки.

Г.К. Філоненко автор цілого ряду науково-технічних статей для журналів та капітальних праць в різних галузях техніки. У 1952 році Г.К. Філоненко разом з д.т.н. П.Д. Лебедєвим написав книгу «Сушильные установки».

Приймав активну участь у громадському житті: був депутатом районної та міської Ради депутатів робітників, членом обласного комітету Захисту Миру, членом Правління Всесоюзного товариства з поширення політичних та наукових знань.

У 60-х роках XX століття під його керівництвом була створена науково-дослідна група, яка розпочала наукові дослідження з теоретичних основ процесу сушіння харчових продуктів, пошуку нових інтенсивних методів сушіння, проектування сушильних установок.

Під керівництвом д.т.н., професора Філоненко Г.К. було захищено 10 кандидатських дисертацій.

Мав урядові нагороди: орден «Трудового Красного Знамени», медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 45 гг.».

Кафедра технології молока та сушіння харчових продуктів була створена у 1975 р. шляхом об’єднання кафедри технології сушіння і частини кафедри технології м’ясних і молочних продуктів.

До об’єднання кафедру технології м’ясних і молочних продуктів очолював доцент Тадулєв Б.О., а кафедру технології сушіння – д.т.н., проф. Грішин М.О.

Staff 1975 року

Staff 1975 року

candidate of engineering sciences, B. A docent. Tadulev

candidate of engineering sciences, B. A docent. Tadulev

Доцент Тадулєв Б.О. had a great practical experience in the dairy industry of Ukraine. After the Leningrad Institute of Technology it mobilized into the Soviet army. Він брав участь у Великій Вітчизняній війні, був захисником м. Ленінград, and after the war he was awarded the title of honorary citizen of the city. Бориса Олександровича, seriously wounded in action, було демобілізовано за інвалідністю, тому ще під час війни на звільненій від ворога території, he participated in the restoration of destroyed dairy industry. У мирні часи Тадулєв Б.О. займав керівні посади – головного інженера Дніпропетровського і Одеського міських молочних заводів, Одеського обласного об’єднання молочної промисловості. Саме за часи його керівництва кафедрою лабораторія технології молока була укомплектована пілотними установками для виробництва твердих, плавлених і кисломолочного сирів, згущеного молока та масла. Це обладнання використовується дотепер при вивченні дисциплін кафедри для моделювання технологічних процесів виробництва практично усіх видів молочних продуктів в лабораторних умовах, а також у науковій роботі викладачів, аспірантів, магістрів, спеціалістів.

Доцент Тадулєв Б.О. зробив суттєвий внесок у розвиток навчального процесу, в тому числі у курсове і дипломне проектування, маючи за спиною велику практичну роботу у промисловості. Викладачі кафедри вдячні йому за навчання.

Грішин Михайло Олександрович був призваний до лав Радянської армії з перших днів Великої Вітчизняної війни відразу після закінчення середньої школи, пройшов усю війну і тільки у 1947 році був демобілізований. У 1952 році закінчив з відзнакою Одеський технологічний інститут харчової і холодильної промисловості. Працював головним інженером Козьмодем’янського, а потім Обоянського овочесушильних заводів (Росія). Грішин М.О. провів на підприємствах велику роботу з реконструкції та механізації виробничих процесів. Але любов до науки перемогла. У 1964 р. Михайло Олександрович захистив кандидатську дисертацію під керівництвом відомого вченого-теплофізика, вітчизняного класика у галузі сушіння д.т.н., професора Г.К. Філоненка. З цього часу головним напрямком наукової роботи Грішина М.О. стає дослідження теоретичних основ тепломасообміну, гідродинаміки завислого шару і удосконалення методів інженерних розрахунків кінетики процесів наведеної швидкості сушіння. Михайло Олександрович – засновник наукової школи щодо розробки процесів сушіння харчових рослинних матеріалів у завислому шарі. У Радянському Союзі кафедра, якою керував проф. Грішин М.О., була опорною у галузі технології сушіння. У 1974 р. М.О. Грішин з успіхом захистив докторську дисертацію, а у 1975 р. йому було присвоєне вчене звання професора. Під керівництвом проф. Грішина М.О. була проведена повна модернізація лабораторії сушіння, вона була оснащена сучасними експериментальними сушарками, які обладнані автоматичними приладами контролю і регулювання параметрів сушильного агенту. І на цей час лабораторія кафедри має усі типи сушарок для виробництва сухих продуктів, на яких проводять дослідження викладачі, аспіранти і магістри не тільки кафедри, а і всієї академії. З 1961 р. М.О. Грішин бере участь у підготовці фахівців зі спеціальності “Технологія молока і молочних продуктів”. Тому обрання його на посаду завідувача кафедри технології молока та сушіння харчових продуктів було логічним і закономірним. В 1976 р. проф. Грішина М.О. призначають проректором з наукової роботи. На цій відповідальній посаді протягом 10 років Михайло Олександрович організує науково-дослідну роботу академії, поєднуючи її з завідуванням кафедри. Це були роки плідної діяльності, яка принесла значний економічний ефект нородному господарству. Багато досліджень було виконано на рівні світових досягнень, відзначені медалями і грамотами на міжнародних виставках.

Dr. tehn.nauk, professor M. A. Grishin

Dr. tehn.nauk, professor M. A. Grishin

За матеріалами досліджень проф. Грішиним М.О. опубліковано понад 250 наукових праць, 4 підручники та навчальні посібники, 1 довідник, отримано 20 авторських свідоцтв на винаходи і патентів. Під його керівництвом захищено 25 кандидатських і 3 докторських дисертації. Проф. Грішин М.О. - Member of the Presidium of the International Committee of the drying CIS, академік Міжнародної академії холоду і Академії технологічної кибернетики України.

Протягом 14 років Михайло Олександрович був членом редакційної колегії журналів “Известия вузов. Пищевая технология”, “Молочна промисловість” і “Світ морозива та холоду”. Протягом 9 років проф. Грішин М.О. був членом експертної ради ВАК, головою спеціалізованої вченої ради з захисту докторських і кандидатських дисертацій. Йому присвоєно почесне звання “Заслужений професор ОНАХТ”. У 2006 р. проф. Грішина М.А. нагороджено почесним знаком “За вклад у розвиток академії”.

З 1990 по 2000 рік кафедрою керував її талановитий випускник д.т.н., проф. Чагаровський О.П. Олександр Петрович у 1979 р. захистив кандидатську, а в 1989 р. – докторську дисертацію. Основні напрямки наукової і практичної діяльності проф. Чагаровського О.П. – improvement of dairy technology, впровадження принципово нових мембранних методів його оброблення, створення молочних продуктів нового покоління, в тому числі функціональних. Професіоналізм, наполегливість, творча активність, уміння поєднувати теорію і практику дозволили О.П. Chagarovsky theoretically justify and implement new trend in the dairy industry - production of bio-products and products with long shelf life. В останні роки понад 120 підприємств молочної промисловості України використовують розробки О.П.Чагаровського. Близько 80 % кисломолочних продуктів виробляють на Україні за його технологіями, що дозволило значно підвищити конкурентоспроможність вітчизняних продуктів та суттєво зменшити імпорт закордонних аналогів.

Dr. tehn.nauk, professor O. P. ChagarovskyПроф. Чагаровський О.П. – автор чотирьох монографій, понад 170 наукових статей, 25 патентів і 25 авторських свідоцтв. Як науковий керівник підготував 4 докторів наук, 16 кандидатів наук. У 2002 р. за ініціативою О.П.Чагаровського та під його редакцією вперше в Україні започатковано випуск науково-виробничого журналу “Молочна промисловість”. У 2002 р. завдяки організаційним зусиллям Чагаровського О.П. Україну прийнято до складу Генеральної Асамблеї Міжнародної молочної федерації. Під керівництвом і за безпосередньою участю Олександра Петровича вже дванадцять років проходить Міжнародний семінар “Нове в молочній промисловості”, в якому беруть участь провідні вчені і фірми Данії, Російської Федерації, Польщі, Чехії, Словенії, України. За роки роботи на посаді завідувача кафедри завдяки зусиллям і плідній науковій діяльності поширилось міжнародне науково-технічне співробітництво кафедри з наступними партнерами “Хр.Хансен” (Данія), “Тетра-Пак” (Швеція), “Суперіор” (Польща), “Нутрітек” (Росія) тощо.

О.П. Чагаровський – академік Української технологічної академії, Міжнародної академії холоду. У 2003 р. йому присвоєно звання “Заслужений діяч науки і техніки України”.

З 1 вересня 2000 року по 31 грудня 2008 рік кафедрою керувала к.т.н., доцент Лисогор Т.А. – кандидат технічних наук, доцент.

candidate of engineering sciences, Associate Professor TA. Lysogor

candidate of engineering sciences, Associate Professor TA. Lysogor

Тамара Антонівна почала свій трудовий шлях в ОНАХТ з 1 вересня 1969 року на посаді старшого наукового співробітника кафедри біохімії. У 1973 році Лисогор Т.А. отримала вчений ступінь кандидата технічних наук. З 1975 по 1980 р.р. працювала на посаді асистента кафедри біохімії та мікробіології.

З 1 вересня 1980 року Тамара Антонівна працює на посаді доцента кафедри технології молока та сушіння харчових продуктів. Протягом 26 років роботи на даній кафедрі Лисогор Т.А. проявила себе як активний, досвідчений вчитель, який впроваджував нові ефективні методи викладання та виховання студентів; завжди з особливим ентузіазмом займалася науковою роботою, показуючи студентам та працівникам педагогічного колективу кафедри, яким повинен бути справжній науковець. Саме тому у 2000 році Тамару Антонівну було призначено завідувачем кафедри. За роки її керівництва кафедрою значно підвищився рейтинг спеціальності «Технологія зберігання, консервування та переробки молока», кафедра продовжила активно займатися актуальними проблемами розвитку молокопереробної галузі України. Наукові дослідження Лисогор Т.А. пов’язані з науковим обґрунтуванням способів подовження терміну зберігання питного молока, способів визначення фальсифікації вершкового масла, розробкою нових видів масло-жирових продуктів зі спеціальними властивостями, а також технологій молочних продуктів функціонального призначення. Лисогор Тамара Антонівна – автор монографії, 8 патентів України та 78 наукових та науково-методичних публікацій.

Великих успіхів Лисогор Т.А. achieved as well as academic secretary of the Academy, яку вона обіймала понад 30 років.

Ткаченко Наталія Андріївна, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри технології молока та сушіння харчових продуктів з 2009 року. Наталія Андріївна закінчила Одеську Державну академію харчових технологій у 1995 році. У 1998 році вона захистила дисертацію і отримала науковий ступінь кандидата технічних наук. З 2003 року Ткаченко Н.А. – доцент кафедри.

д-р техн. наук, професор Н.А. Ткаченко

д-р техн. наук, професор Н.А. Ткаченко

З 2002 року Наталія Андріївна розпочала роботу над докторською дисертацією. Коло наукових інтересів Ткаченко Н.А. пов’язане з розробкою та науковим обґрунтуванням технологій молочних продуктів функціонального та спеціального призначення з подовженим терміном зберігання (ферментованих молочних продуктів дитячого, геродієтичного та діабетичного харчування, неферментованих та ферментованих молочних продуктів з підвищеними пробіотичними, імуномодулюючими та антагоністичними властивостями), біотехнологій сирів з підвищеними біологічною, фізіологічною цінністю та скороченим терміном визрівання, нових видів масляних паст і масло-жирових продуктів спеціального призначення. У 2008 році Наталія Андріївна захистила дисертаційну роботу і отримала науковий ступінь доктора технічних наук. Під керівництвом Ткаченко Н.А. reserved 7 кандидатських дисертацій. Завдяки її ініціативності на кафедрі активно продовжується наукова робота. Активну участь у науковій роботі кафедри приймають аспіранти, бакалаври, спеціалісти та магістри. Студенти доповідають результати власних наукових досліджень на наукових і науково-практичних конференціях, публікують результати досліджень у моностаттях та у співавторстві з викладачами кафедри і у подальшому поновлюють склад аспірантів та молодих викладачів кафедри.

За роки існування на кафедрі сформовано колектив висококваліфікованих фахівців, який з успіхом виконує основне завдання – підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів. Це доктори наук, Professor Tkachenko NA, Чагаровський О.П., кандидати наук, доценти Ізбаш Є.О., Шарахматова Т.Є., Чабанова О.Б., Dec N.Ö., Кручек О.А., Севастьянова О.В., DM Skrypnichenko, Котляр Є.О., Lanzhenko LO, PhD, Senior Lecturer – Makovsky T.V,., Senior Lecturer – Klimentyeva IO.

Доцент кафедри Ізбаш Є.О. протягом 14 years as dean of the faculty of technology and commodity foods and food business. У 2006 р. її нагороджено почесним знаком «За вклад у розвиток академії».

Faculty combine teaching with research and administrative. Доц. Sharahmatova T.YE. - Dean of the Faculty of Technology and Commodity Science of Food and Food Business, доц. Дец Н.О. – Director of the Training Center for the organization of the educational process, доц. Kruchek OA. – Head of quality control and certification, доц. Lanženko I.o. – head of the educational and methodical department of NCOOP, доц. Kotlyar YE.O. – director of the training center “Starter Faculty”, доц. Скрипніченко Д.М. – chairman of the primary trade union organization of students ONAFT.

За роки існування кафедра випустила понад дві тисячі спеціалістів для молочної промисловості, в тому числі для інших країн – Голландії, Угорщини, Болгарії, Cuba, Монголії, Камеруну, Перу, В’єтнаму, Туркменії, Молдови тощо. Багато випускників кафедри займають у галузі керівні посади.

Викладачами і співробітниками кафедри опубліковано понад 1000 наукових та науково-методичних публікацій. Кафедра проводить підготовку кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру і докторантуру.

На кафедрі працює кваліфікований склад навчально-допоміжного персоналу – зав. лабораторіями Новікова М.А., Klimenko O.G., інженери Яросинська Р.Ц.